Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như thế nào?

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Công ty vừa bị mất giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vậy hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm những gì?

Trường hợp của bạn bạn cần tiến hành thủ tục xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định dưới đây:

Căn cứ Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“Điều 58. Hồ sơ xin Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận ĐKDN do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐKDN đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận ĐKDN cho doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐKDN và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận ĐKDN trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ĐKDN.

2. Trường hợp Giấy chứng nhận ĐKDN được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận ĐKDN. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận ĐKDN trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

3. Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ ĐKDN là không trung thực, không chính xác thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận ĐKDN và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận ĐKDN trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

4. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các lần trước đó không còn hiệu lực.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *