Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp

Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp

Cơ quan nào có Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp?

Tóm tắt câu hỏi:

Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp có phạm vi ranh giới trên địa bàn một huyện, cơ quan thẩm định nhiệm vụ và đồ án là cơ quan nào? 

Nội dung tư vấn:

Căn cứ Điều 24 Luật Xây dựng 2014 theo đó:

– Khu/cụm công nghiệp là một khu chức năng đặc thù. Do đó trình tự, thủ tục và thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp tuân thủ theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 44/2015/NĐ-CP.

Căn cứ Điều 32 và Điều 34 Luật Xây dựng 2014; Điều 25 Nghị định 44/2015/NĐ-CP theo đó trình tự, thủ tục và thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được quy định như sau:

– Cơ quan tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm trình thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND các cấp.

– Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cùng cấp

– UBND cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi ranh giới hành chính do mình quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh.

Như vậy, đối với quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp có phạm vi ranh giới trên địa bàn một huyện, cơ quan thẩm định nhiệm vụ và đồ án là cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện; cơ quan phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch là UBND cấp huyện; UBND cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh trước khi phê duyệt đồ án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *