Quy trình mua sắm trực tiếp theo quy định pháp luật hiện hành

Quy trình mua sắm trực tiếp theo quy định pháp luật hiện hành

Quy trình mua sắm trực tiếp theo hiện nay được thực hiện theo các bước quy định tại Điều 60 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, việc chuẩn bị lựa chọn nhà thầu được tiến hành như sau:

 Lập hồ sơ yêu cầu

Hồ sơ yêu cầu bao gồm các nội dung thông tin tóm tắt về:

  • Dự án, gói thầu;
  • Yêu cầu nhà thầu cập nhật thông tin về năng lực;
  • Yêu cầu về tiến độ cung cấp và cam kết cung cấp hàng hóa bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu trước đó;
  • Yêu cầu về đơn giá của hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp là một trong nhiều loại hàng hóa thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó thì quy mô của hàng hóa áp dụng mua sắm trực tiếp phải nhỏ hơn 130% quy mô của hàng hóa cùng loại thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó.

 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu

Hồ sơ yêu cầu phải được thẩm định trước khi phê duyệt.

Việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu.

Bước 2: Phát hành hồ sơ

Hồ sơ yêu cầu được phát hành cho nhà thầu đã được lựa chọn trước đó.

Trường hợp nhà thầu này không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu khác nếu nhà thầu này đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó.

Bước 3: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

Bước 4: Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, sau khi nhận được hồ sơ đề xuất của nhà thầu, bên mời thầu tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu. Cụ thể:

Đánh giá hồ sơ đề xuất

Bao gồm các nội dung:

+ Kiểm tra các nội dung về kỹ thuật và đơn giá;

+ Cập nhật thông tin về năng lực của nhà thầu;

+ Đánh giá tiến độ thực hiện, biện pháp cung cấp hàng hóa, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu;

+ Các nội dung khác (nếu có).

Thương thảo các đề xuất của nhà thầu

Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu mời nhà thầu đến thương thảo, làm rõ các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực, tiến độ, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu.

Bên mời thầu phải bảo đảm đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó, đồng thời phù hợp với giá cả thị trường tại thời điểm thương thảo hợp đồng.

Bước 5: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả mua sắm trực tiếp

+ Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được, thẩm định trước khi phê duyệt.

+ Việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phải bằng văn bản; và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

+ Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được thông báo bằng văn bản cho tất cả các nhà thầu tham gia nộp hồ sơ đề xuất và công khai.

Bước 6: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất và các tài liệu liên quan khác.

Trên đây là bài tư vấn về “Quy trình mua sắm trực tiếp theo quy định pháp luật hiện hành”. Nếu còn bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty; liên hệ LawKey để được hỗ trợ giải đáp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *