Giám đốc, Tổng giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước

Giám đốc, Tổng giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước

Giám đốc, Tổng giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước có quyền và nghĩa vụ gì? Điều kiện để làm giám đốc, tổng giám đốc là gì? Các trường hợp miễn nhiệm, cách chức giám đốc, tổng giám đốc được quy định như thế nào?

1. Khái quát về ban Giám đốc, Tổng giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.

– Công ty có một hoặc một số Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc. Số lượng, thẩm quyền bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc quy định tại Điều lệ công ty. Quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ công ty hoặc hợp đồng lao động.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước

Giám đốc, tổng giám đốc làm trong doanh nghiệp nhà nước phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.

– Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu.

– Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng thành viên.

– Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty.

– Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Kiểm soát viên công ty.

– Không đồng thời là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

– Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc tại công ty hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác.

– Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

– Các tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

3. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc, Tổng giám đốc trong DN nhà nước

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của công ty và có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

– Quyết định các công việc hằng ngày của công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chấp thuận;

– Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

– Ký hợp đồng, thỏa thuận nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

– Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

– Tuyển dụng lao động;

– Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của công ty;

– Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và của cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty;

– Lập và trình Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hằng năm;

– Kiến nghị phương án tổ chức lại công ty, khi xét thấy cần thiết;

4. Các trường hợp Miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc, Tổng giám đốc trong DN nhà nước

a. Các trường hợp Giám đốc hoặc Tổng giám đốc bị miễn nhiệm

– Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trên.

– Có đơn xin nghỉ việc.

b. Các trường hợp Giám đốc hoặc Tổng giám đốc bị cách chức

– Doanh nghiệp không bảo toàn được vốn theo quy định pháp luật;

– Doanh nghiệp không hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hằng năm;

– Không có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh mới của doanh nghiệp;

– Doanh nghiệp vi phạm pháp luật hoặc có hoạt động kinh doanh trái với quy định của pháp luật;

– Vi phạm một trong số các nghĩa vụ của người quản lý quy định tại Điều 96 của Luật Doanh nghiệp 2014;

– Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

c. Trường hợp miễn nhiệm, cách chức đối với Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý công ty khác do Điều lệ công ty quy định.

Trên đây là những thông tin cơ bản về Giám đốc, Tổng giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước được chia sẻ bởi công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói Lawkey.

>>> Xem thêm: Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *