Giám đốc, Tổng giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước

Giám đốc, Tổng giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước

Giám đốc, Tổng giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước có quyền và nghĩa vụ gì? Điều kiện để làm giám đốc, tổng giám đốc là gì? Các trường hợp miễn nhiệm, cách chức giám đốc, tổng giám đốc được quy định như thế nào? 1. Khái quát về ban Giám đốc, Tổng giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước …